Новини
Про Інститут
Дослідження
Організаційна Структура
Освіта
Контакти
Центр Колективного користування приладами
Посилання
Відділ Теоретичної Фізики, Інститут Магнетизму

Напрями досліджень

Теорія магнетизму
- Сформульована кінетична теорія магнонів, солітонів і осцилюючих солітонов в інтегрованих магнітних системах з відповідними кінетичними коефіцієнтами.
- Розроблена теорія обмінної взаємодії нелінійних магнітостатичних хвиль у феромагнетиках.
- Запропонований новий метод вивчення ефекту магнітного клапана для шаруватих магнітних структур.

Сучасні проблеми фізики твердого тіла
- Захист голівки аналізатора Джозефсона від інтенсивного електромагнітного випромінювання використовуючи магнітні і надпровідні матеріали.
- Дослідження ефектів взаємодії інтенсивних електромагнітних і спінових хвиль у феромагнетиках поблизу орієнтаційного фазового переходу. - Вплив акустичних хвиль на тип фазового переходу.
- Статичні термодинамічні, електронні і викликані деформацією властивості гратки за наявності далекої міжатомної взаємодії. Удосконалення методів обчислення параметрів міжатомної взаємодії (сили і енергії) статичного термодинамічного опису гратки на основі електронної теорії (використовуючи кластерну модуляцію за допомогою Xa - SW і FLAPW методів для розрахунку електронної структури твердих тіл) з урахуванням спотворення грат вызваной наявністю домішок. Проведення розрахунків Фурье-элементів міжатомних потенціалів і аналіз ефектів, викликаних трансформацією, в сплавах заміщення (Fe - Cr) і впровадження (Fe - N, Fe - C). Розрахунок параметрів ближнього порядку і їх Фурье-компонентів, а також конфігурації кореляційних радіусів для вищезгаданих сплавів. Аналіз кореляції між структурними і механічними властивостями сплавів на основі Fe.
- Дослідження електронної структури складних оксидів з перовскітним типом структури. Інтерпретація експериментальних результатів (включаючи XPS, рентгенівську емісію і спектроскопію абсорбції) для з'єднань YBa2Cu3O7±d, A1-xMexMnO3 (A=La, Pr; Me=Sr, Ca, K), ATiO3 (A=Ba, Pb), суперіонного з'єднання La1-xLixTiO3.
- Розрахунок термодинамічного потенціалу моделі Ізінга.

Mатематична фізика
- Теорія фазових переходів в термінах незалежних приростів в теорії випадкових процесів.
- Теорія складання гіпереліптичних функцій Клейна.
- Вивчення проходження двофазних нелінійних електромагнітних хвиль в довгому джозефсонському переході і побудова відповідних вольт-амперних характеристик.

Проблеми екології і зменшення наслідків аварії на Чорнобильській АЕС
- Розробка пакету програм, які реалізують методологію багатовимірного моделювання.
- Побудова досить достовірних 3D-моделей різних геохімічних і геофизичних процесів з реальною величиною шуму (3D-модель розподілу радиоактивоного забруднення місцевості або розподілу інших геофизичних параметрів) з урахуванням різної достовірності отриманих даних. На підставі побудованої моделі досить просто отримати інформацію про розподіл потрібних параметрів і їх достовірність для будь-якої ділянки місцевості. Таким чином, ця модель може служити не лише як база даних, але і як інструмент для глибшого вивчення процесів, що відбуваються, і прогнозування їх розвитку. Це буде надзвичайно корисним для ухвалення вірних рішень під час ліквідації наслідків глобальних катастроф, таких як Чорнобиль, які призводять до забруднення довкілля.

© ІНСТИТУТ МАГНЕТИЗМУ НАНУ та МОНУ 2013